ข้อตกลงการใช้งาน

นโยบายการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า

หากร้านค้าไม่สามารถทำการจัดส่งสินค้าได้ภายใน 14 วันหลังจากทำรายการ ร้านค้าจะติดต่อลูกค้าเพื่อคืนเงินเต็มจำนวน

สินค้าที่แจ้งว่า “พรีออเดอร์” จะเริ่มจัดส่งตามช่วงเวลาที่แจ้งไว้ในหน้าแสดงสินค้า หากมีความล่าช้าเกินกว่าที่แจ้งไว้ ร้านค้าจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางอีเมล โดยหากล่าช้าเกินกว่ากำหนด 30 วัน ลูกค้าสามารถแจ้งขอเงินคืนได้เต็มจำนวน

หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่ง หรือที่อยู่ในการจัดส่ง ต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบก่อนที่ร้านค้าจะจัดส่งสินค้า หากไม่มีผู้รับสินค้าตามที่อยู่ ลูกค้าต้องรับผิดชอบชำระค่าจัดส่งใหม่

หากสินค้าที่ซื้อจากทางร้าน ชำรุด เสียหาย หรือ ใช้การไม่ได้ อันเกิดจากการขนส่ง หรือ การผลิต
ลูกค้าจะต้องแจ้งร้านค้าภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า โดยแนบหลักฐานหรือรูปถ่าย แจ้งมาที่ หน้าติดต่อร้านค้า
เมื่อร้านค้าได้รับคำขอแล้ว ทางร้านค้าจะทำการ เปลี่ยน หรือ รับคืน หรือ คืนเงินส่วนต่างให้ หรือวิธีอื่นๆตามแต่ตกลงกัน

หากสินค้าชำรุดจากอุบัติเหตุ หรือการกระทำที่อยู่นอกเหนือการใช้งานตามปกติ ทางร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ ไม่เปลี่ยนสินค้าให้

หากเกินระยะเวลา 7 วันหลังจากได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้าจะขอคืนเงินไม่ได้ในทุกกรณี

สินค้าที่เป็นไฟล์ดิจิตอล จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ หากลูกค้ามีปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล สามารถแจ้งร้านค้าเพื่อให้ร้านค้าให้บริการตรวจสอบแก้ไขได้ โดยจะมีระยะเวลาให้บริการนี้ภายใน 30 วัน หลังจากทำรายการสั่งซื้อ